WETTELIJKE WAARSCHUWING:
VOORWERP
Deze juridische mededeling regelt het gebruik en gebruik van de website https://restaurantecateresa.com/ eigendom van RESTAURANTE CA TERESA, SL (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB).

Surfen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEB schrijft de voorwaarde van GEBRUIKER daarvan toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn gepubliceerd, waarbij wordt gewaarschuwd dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in welk geval deze zo lang mogelijk van tevoren wordt gepubliceerd en meegedeeld.

Om deze reden is het raadzaam om de inhoud ervan aandachtig te lezen als u toegang wilt krijgen tot en gebruik wilt maken van de informatie en diensten die op deze website worden aangeboden.

De gebruiker verbindt zich er ook toe om correct gebruik te maken van de website in overeenstemming met de wetten, te goeder trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving, en zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden antwoorden voor eventuele schade die veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

Elk ander gebruik dan toegestaan is uitdrukkelijk verboden, en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan de toegang en het gebruik ervan op elk moment weigeren of intrekken.

ID kaart
DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat:

De bedrijfsnaam is: RESTAURANTE CA TERESA, SL
De CIF is: B96321484
Het hoofdkantoor is gevestigd op: Avenida dels Pinars, 2 – 46020 – Valencia

COMMUNICATIE
Om met ons te communiceren, stellen we u verschillende contactmiddelen ter beschikking die we hieronder beschrijven:

Telefoon: 961 83 04 05
E-mailadres:
Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en de WEBSITE-EIGENAAR worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze worden gedaan via een van de hierboven beschreven middelen.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
De website en haar diensten zijn gratis en open access. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten echter afhankelijk stellen van het invullen van het bijbehorende formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan de EIGENAAR VAN DE WEB worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN DE WEB en deze niet te gebruiken voor onder meer:

Misdadige, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende inhoud verspreiden, terrorisme bepleiten of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet of de openbare orde.
Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de WEBSITE-EIGENAAR of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee de EIGENAAR VAN HET WEB zijn diensten levert.
Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN HET WEB of van derden en, waar van toepassing, informatie te extraheren.
De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden schenden.
Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker.
De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen aan of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te verzenden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.
Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN HET WEB, zonder te worden opgevat als overgedragen aan de gebruiker, geen van de exploitatierechten over hen dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, indien van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later worden overgedragen aan derden, noch worden ze geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken, noch zijn ze onderworpen aan geen soort uitbuiting.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe aan de gebruiker enig recht daarop toekent.

De verspreiding, wijziging, toewijzing of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de EIGENAAR VAN DE WEB en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEB van zijn inhoud of diensten.

EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ TOEGANG EN GEBRUIK
De inhoud van deze website is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, zonder volledige toegang tot alle inhoud, noch de volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel.

EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover wettelijk toegestaan, iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan de is benaderd via de website of de aangeboden diensten.
De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens.
Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische mededeling als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is de EIGENAAR VAN HET WEB niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zakengeheimen, ererechten, persoonlijke en familiale privacy en het beeld zelf schenden, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
Evenzo wijst de EIGENAAR VAN HET WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. EIGENAAR VAN DE WEB garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; evenmin suggereert, nodigt uit of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van hyperlinks door derden.

PROCEDURE BIJ HET UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN
In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de ongeoorloofde aard van het gebruik van inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, moeten zij een kennisgeving aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, waarbij ze zichzelf naar behoren identificeren en de vermeende overtredingen specificeren.

PUBLICATIES
De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van de openbare besturen, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit ervan bevestigt en inhoud. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden opgevat als een gids zonder juridische geldigheid.

TOEPASSELIJKE WETGEVING
De huidige voorwaarden worden beheerst door de huidige Spaanse wetgeving.
De gebruikte taal zal Spaans zijn.